Mintha Jézus meglepődne a százados válaszán. Nagyon érdekes ez. Menni akart, azonnal indult volna, és az ember rászólt, hogy ne fáradjon, fel se keljen akár – elég, ha csak mondja. Mintha nem tudta, nem hitte, így tanulta volna… Legjobban egy ideje a tőlem segítséget kérő emberek hite és bizalma által haladok, fejlődök, növök. Következetesen többet néznek ki belőlem, mint amire magam képesnek tartom, nagyobb kérdésekkel, több bizalommal, megtisztelő befogadással jönnek, és ezzel arányban valóban úgy, tehát nem a saját kisebb véleményem, hanem az ő hitük szerint működöm, vagyok másoknak hasznos. Döbbenetes ez. Hogy milyen soká kerestem külső mestert, és mennyire valószínűtlenül legnagyobb segítség, ha másoknak én rendelkezésére állok. Hmm. Jézus nem meglepődött, és nem is így tanulta. Hanem mások támasztása hittel arányban, az együttérzés mentén működik. A százados maga tette a csodát. Azzal, hogy ennyire hitt. Amire Te is képes vagy. Jézus úr s király, a világunk rendje “csak” – a Hozzá intézett szavak nem mint kérések, hanem mint a hit tanúságtételei fontosak. Mit hiszel? Megkapod, amiben bizonyos vagy!

*

Abban az időben, amikor Jézus bement Kafarnaumba, egy (pogány) százados járult eléje, és így szólt: „Uram, szolgám bénán fekszik otthon, és szörnyen kínlódik.” Jézus így felelt: „Megyek és meggyógyítom őt.” A százados ezt válaszolta: „Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul az én szolgám. Jómagam, bár alárendelt ember vagyok, katonáknak parancsolok. Ha azt mondom az egyiknek: Menj! – elmegy; a másiknak: Jöjj ide! – akkor hozzám jön; és szolgámnak: Tedd ezt! – és megteszi.” Amikor Jézus ezt hallotta, elcsodálkozott, és így szólt kísérőihez: „Bizony, mondom nektek, ekkora hitet senkinél sem találtam Izraelben. Ezért azt mondom nektek: Sokan jönnek majd napkeletről és napnyugatról, és asztalhoz telepednek Ábrahám, Izsák és Jákob mellé a mennyek országában, a választott nép fiait pedig kivetik a külső sötétségre. Ott sírnak majd, és fájdalmukban csikorgatják fogukat.” A századosnak pedig azt mondta Jézus: „Menj, és legyen úgy, amint hitted.” És meggyógyult a szolga még abban az órában. Ezután Jézus Péter házába ment. Látta, hogy annak anyósa lázas betegen fekszik. Megérintette kezét, mire a láz elhagyta őt. Fel is kelt, és szolgált neki. Amikor beesteledett, sok, ördögtől-megszállott embert vittek Jézushoz. Szavával kiűzte a gonosz lelkeket, és minden beteget meggyógyított, hogy beteljesedjék Izajás próféta jövendölése: „Gyengeségeinket magára vette, és betegségeinket ő hordozta.”

Mt 8,5-17

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone Öröm, ha megosztod!