Aggódsz esetleg olykor? Akkor olvasd a mai idézetet el… a fiúság NEM meghaladható. Lenyűgözően erős ez az élmény, az érzet, az ember egy ponton túl elégszen egyszerűen TUDJA, hogy ez így van, hogy az Atya atya, a Testvér testvér, marad, amíg világ a Világ, az idők végezetéig. Másrészt elképesztően rossz testvérei vagyunk egymásnak a mindennapok nagyobbik részében. Amin, igen, változtatni “kéne” – lenne ebben fejlődni. Hmm. A hogyan a legfontosabb kérdés, és “sajnos” kétezer év távlatában sem látszik jobb válsz, mint amit a tékozló fiú már adott:

Meg KELL a poklot járni.

A személyes-Egó-pokol a visszatérés abszolút feltétele… hogy tehát MERJ leereszkendi oda. Önzésed követni az egó biztos őrülete, és egyben kiábrándulás, ami az idiotizmus – tehát magammal foglalkozás – vége, és ezzel egyidőben a közösségbe érkezés pillanata is. Mert az ember vagy magával foglalkozik, vagy szükségszerűen részes. Nos? Kemény, de ez van. Az őrület MEGVALÓSÍTÁSÁBAN is kell egymásnak segítenünk. Amihez mi platformot építünk. Az önfelvállalás forradalma időszerű, aminek első lépése bizonyosan önzés, viszont ezen átégve közösségbe érhet az ember el – felelősségünk egymást nem csak a szeretetteli visszatérésben, de az arrogáns kiszakadásban is segíteni.

*

Azokban a napokban vámosok és bűnösök jöttek Jézushoz, hogy hallgassák őt. A farizeusok és az írástudók méltatlankodtak miatta. „Ez szóba áll bűnösökkel, sőt eszik is velük” – mondták. Jézus erre a következő példabeszédet mondta nekik: „Egy embernek két fia volt. A fiatalabbik egyszer így szóit apjához: Atyám, add ki nekem az örökség rám eső részét. Erre ő szétosztotta köztük vagyonát. Nem sokkal ezután a fiatalabbik összeszedte mindenét, és elment egy távoli országba. Ott léha életet élt, és eltékozolta vagyonát. Amikor mindenét elpazarolta, az országban nagy éhínség támadt, s ő maga is nélkülözni kezdett. Erre elment és elszegődött egy ottani gazdához. Az kiküldte a tanyájára, hogy őrizze a sertéseket. Szívesen megtöltötte volna gyomrát a sertések eledelével, de még abból sem adtak neki. Ekkor magába szállt: Atyám házában hány napszámos bővelkedik kenyérben – mondta –, én meg itt éhen halok. Felkelek, atyámhoz megyek, és azt mondom neki; Atyám, vétkeztem az ég ellen és teellened. Arra már nem vagyok méltó, hogy fiadnak nevezz, csak béreseid közé fogadj be. Azonnal útra is kelt, és visszatért atyjához. Atyja már messziről meglátta, és megesett rajta a szíve. Eléje sietett, nyakába borult, és megcsókolta. Ekkor a fiú megszólalt: „Atyám, vétkeztem az ég ellen és teellened. Arra már nem vagyok méltó, hogy fiadnak nevezz.” Az atya odaszólt a szolgáknak: „Hozzátok hamar a legdrágább ruhát, és adjátok rá. Húzzatok gyűrűt az ujjára és sarut a lábára. Vezessétek elő a hizlalt borjút, és vágjátok le. Együnk és vigadjunk, hisz fiam halott volt és életre kelt, elveszett és megkerült.” Erre vigadozni kezdtek. Az idősebbik fiú kint volt a mezőn. Amikor hazatérőben közeledett a házhoz, meghallotta a zeneszót és a táncot. Szólt az egyik szolgának, és megkérdezte: Mi történt? Megjött az öcséd, és atyád levágatta a hizlalt borjút, mivel épségben visszakapta őt – felelte a szolga. Erre az idősebbik fiú megharagudott, és nem akart bemenni. Ezért atyja kijött és kérlelni kezdte. De ő szemére vetette atyjának: Látod, én annyi éve szolgálok neked, és egyszer sem szegtem meg parancsodat. És te nekem még egy gödölyét sem adtál soha, hogy mulathassak egyet a barátaimmal. Most pedig, hogy ez a te fiad, aki vagyonodat rossz nőkre pazarolta, megjött, hizlalt borjút vágattál le neki. Ő erre azt mondta: Fiam, te mindig itt vagy velem, és mindenem a tied. De most úgy illett, hogy vigadjunk és örüljünk, mert ez a te öcséd meghalt és most életre kelt, elveszett és újra megkerült.”

Lk 15,1-3.11-32

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone Öröm, ha megosztod!